Koordynator projektów unijnych

Celem kursu internetowego koordynator projektów unijnych, jest przekazanie Ci niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur działania zespołu projektowego i zarządzania projektami unijnymi. Poprzez uczestnictwo w kursie uzyskasz kompetencje niezbędne do tworzenia i zarządzania pracą zespołu projektowego, zarządzania budżetem projektowym, planowania i kontrolowania realizacji zadań w projektach. Po ukończeniu kursu zostaniesz specjalistą ds. zarządzania i organizacji z umiejętnościami do wykonywania zawodu Koordynator projektów unijnych (Kod zawodu: 242102)

Program kursu
 •  Projekt: Definicje i wielkości projektów
 •  Projekty unijne miękkie i twarde
 •  Koordynator projektu: Rola i kompetencje
 •  Zadania koordynatora projektu
 •  Wybrane metodyki zarządzania projektem: PRINCE2, PMBoK, PCM, Scrum
 •  Zarządzanie cyklem życia projektu według PCM
 •  Zespół projektowy: Dobór członków i tworzenie optymalnego zespołu
 •  Zatrudnianie i zarządzanie personelem projektów UE w perspektywie 2014-2020
 •  Realizacja projektu
 •  Obowiązki beneficjenta projektów UE
 •  Wskaźniki: Rodzaje wskaźników, system wskaźników EFRR, FS i EFS oraz ich monitorowanie
 •  Zasady promocji projektów
 •  Monitoring, ewaluacja i kontrola
 •  Zakończenie projektu
Cały program kursu obejmuje 36 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Wykształcenie minimum średnie. Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Kurs odbywa się w całości za pośrednictwem platformy szkoleniowej. > Platforma elearningowa MG-edu Podczas procesu rejestracji należy utworzyć indywidualne konto uczestnika/kursanta poprzez które odbywa się nauka. Po zaksięgowaniu należności, zamówiony kurs zostaje uruchomiony i od tego dnia możesz korzystać z materiałów w dowolnym dla siebie czasie, maksymalnie nawet przez 365 dni! 

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 220 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim (bez kodu zawodu)     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów

Podziel się na mediach społecznościowych